Εκτέλεση των υπηρεσιών ηχογράφησης-εγγραφής σε cd –ηλεκτρονικής επεξεργασίας – επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης- βιβλιοδεσίας των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών ηχογράφησης-εγγραφής σε cd –ηλεκτρονικής επεξεργασίας – επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης- βιβλιοδεσίας των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 26-08-2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022).  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo