Προμήθεια: α) Διαχειριστικών Εντύπων και β) Διαχειριστικών Βιβλίων, για την κάλυψη αναγκών του Δ.Β.Α.

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) Διαχειριστικών Εντύπων και β) Διαχειριστικών Βιβλίων, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών, του Τμήματος Εστίασης της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και του Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, προϋπολογισμών  οικονομικών ετών  2022 -2023, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμήςανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo