Προμήθεια: α) βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις ανάγκες των Π.Σ. και β) βιβλίων για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών και β) βιβλίων για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας. (ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (β)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo