Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475), ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778) και ΚΗΙ 7058 (Δ.Α. 1884)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση σε εξωτερικό συνεργείο τριών (3) οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών α) Mercedes με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475) β) Ford Conect με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778) και γ) Ford Transit με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7058 (Δ.Α. 1884), με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Έναρξη υποβολής προσφορών Τετάρτη 27 Αυγούστου 2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2022). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo