Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC010990055).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo