Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών (4) δικύκλων οχημάτων του Δ.Β.Α με αρ. κυκλ:ΧΥΖ 003 (Δ.Α. 2058), ΧΥΖ 005 (Δ.Α. 2060), ΧΥΖ 009 (Δ.Α. 2064), ΧΧΤ 750 (Δ.Α. 2317)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή σε εξωτερικό συνεργείο  τεσσάρων (4) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α., με αριθμούς κυκλοφορίας: ΧΥΖ 003 (Δ.Α. 2058),  ΧΥΖ 005 (Δ.Α. 2060), ΧΥΖ 009 (Δ.Α. 2064) και ΧΧΤ 750 (Δ.Α. 2317), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo