Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί  στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης αρχομένης όχι νωρίτερα από την 30.09.2022, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2022- 2023,  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν, κατόπιν έρευνας αγοράς σε πρόσκληση με τρεις οικονομικούς φορείς  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/07/2022).   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo