Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.,

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών: Α) απολύμανσης στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, Β) απεντόμωσης, Γ) απεντόμωσης (ψύλλους, κοριούς, ψώρα) με εναλλακτικές μη τοξικές μεθόδους, Δ) απεντόμωσης (ξυλοφάγα έντομα), Ε) μυοκτονίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής: α) ανά άρθρο για τις Κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και β) για το σύνολο των άρθρων 1 και 2 της Κατηγορίας Ε΄ η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 & καταληκτική ημερομηνία υποβολής Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo