Προμήθεια ψυχομετρικού εργαλείου, για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί  στην εκτέλεση της προμήθειας ψυχομετρικού εργαλείου, για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει και ειδικότερα το όρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να ευρίσκεται εντός της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (Ημερομηνία έναρξης προσφοράς  17-06-2022, ημερομηνία λήξης  προσφοράς 24-06-2022 7:30 με  15:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo