Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών κτιρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.(χωρίς Φ.Π.Α.). (Ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo