Προμήθεια: α) μονωτικών & β) οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτηρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) μονωτικών & β) οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής: α) για το σύνολο του άρθρου 1 της Κατηγορίας Α΄ η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και β) ανά άρθρο για την Κατηγορία Β΄ και το άρθρο 2 Κατηγορίας Α΄ επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας. (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 10.06.2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo