Προμήθεια: Α) Επίπλων Β) Ειδών κλινοστρωμνών Γ) Λοιπών στρωμάτων και μαλακών "επίπλων" Δ) Στρωμάτων κρεβατιών και Ε) Παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο ομάδας επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την Προμήθεια: Α) Επίπλων Β) Ειδών κλινοστρωμνών Γ) Λοιπών στρωμάτων και μαλακών "επίπλων" Δ) Στρωμάτων κρεβατιών και Ε) Παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων  Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.  (Διακήρυξη Ορθή Επανάληψη με ΑΔΑΜ: (22PROC010700715 2022-06-07). 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo