Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) εσωτερικού Β' προτεραιότητας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) συστημένων φακέλων Prepaid εσωτερικού με προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας διαστάσεων 11,4 cm X 22,9 cm με μέγιστο βάρος 50 gr, β) φακέλων Prepaid εσωτερικού με προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας διαστάσεων 11,4 cm X 22,9 cm. με μέγιστο βάρος 50 gr και γ) φακέλων Prepaid εσωτερικού με προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας διαστάσεων 16,2 cm X 22,9 cm. με μέγιστο βάρος 100 gr, για την αποστολή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ, για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την επαναληπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφοράς 18/05/2022 και καταληκτική ημερομηνία 31/05/2022).

ΕΠΑΝΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ–ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo