Προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διάφορων σχεδίων κτιριακών αδειών για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων κτιριακών αδειών για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 12-05-2022 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18-05-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ–ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo