Προμήθεια: Ανταλλακτικών, αναλωσίμων, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α., με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) και ΧΥΖ 008 (Δ.Α. 2063)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: ανταλλακτικών, αναλωσίμων, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α., με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) και ΧΥΖ 008 (Δ.Α. 2063), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11-05-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-05-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo