Προμήθεια προπάνιού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Π. Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022, με την εκ νέου επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί της τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.(Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 11-05-2022 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 17-05-2022.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo