Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), διάρκειας ενός έτους, στο Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), διάρκειας ενός έτους, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2022-2023, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09-05-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-05-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo