Προμήθεια Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής, Χαρτικών & Ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες του Δ.Β.Α

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο ομάδας επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: : Α) Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής Β) Χαρτικών και Γ) Ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC010362148 2022-04-11).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo