Επαναληπτική προμήθεια χρονοδιακοπτών για τις ανάγκες των Π.Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια χρονοδιακοπτών για τις ανάγκες των Π.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την επανάληψη της διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας(Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 07-04-2022 και  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 13-04-2022.) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo