Προμήθεια διαφόρων ειδών ευπρεπισμού & οικιακής χρήσης, για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών ευπρεπισμού & οικιακής χρήσης, για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., για τα άρθρα: 4 «ΚΟΥΤΑΛΙ ΜΕΣΑΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ», 9 «ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΙΝΟΧ», 10 «ΛΑΒΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», 11 «ΚΑΝΑΤΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΙΝΟΧ 18/10» του αρχικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022., με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με εκ νέου συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31.03.2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo