Προμήθεια φακέλλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) εσωτερικού Β' προτεραιότητας για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) συστημένων φακέλων  Prepaid  εσωτερικού με  προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας διαστάσεων 11,4 cm X 22,9 cm με μέγιστο βάρος 50 gr, β) φακέλων  Prepaid  εσωτερικού με  προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας   διαστάσεων 11,4 cm X 22,9 cm. με μέγιστο βάρος 50 gr και γ) φακέλων  Prepaid  εσωτερικού με  προπληρωμένο τέλος Β΄ προτεραιότητας διαστάσεων 16,2 cm X 22,9 cm. με μέγιστο βάρος 100 gr, για την αποστολή  της  υπηρεσιακής  αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ, για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18-03-2022 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-03-2022). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo