Προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Π. Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Π. Σ. του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί της τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo