Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή ενός (1) του οχήματος του Δ.Β.Α. Mercedes, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4779 (Δ.Α. 2293)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση σε εξωτερικό συνεργείο του οχήματος του Δ. Β. Α. Mercedes - λεωφορείο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4779 (Δ.Α. 2293) τo οποίο έχει ήδη παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη ,   με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Τρίτη 15 Μαρτίου 2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo