Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης προς τρίτους και κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας και μεταφορικών μέσων του Δ.Β.Α

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών ασφάλισης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: α) Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και β) Κλάδου πυρός της κινητής (περιεχόμενο των ιδιόκτητων, παραχωρημένων και μισθωμένων κτιρίων) και ακίνητης (ιδιόκτητων και παραχωρημένων κτιρίων) περιουσίας του, καθώς και των ακινήτων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη επί της οδού Πινδάρου 8 και 10 Κολωνάκι, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: υπηρεσίες ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων {δεκαπέντε (15) αυτοκινήτων και δεκατριών (13) δικύκλων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, ανά Κατηγορία η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 03/03/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo