Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού, μελανιών εκτυπωτών, γραφικής ύλης, αριθμομηχανών γραφείου

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: ξηρογραφικού χαρτιού, μελανιών εκτυπωτών, γραφικής ύλης, αριθμομηχανών γραφείου, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑΜ: 21PROC009861326 2021-12-28 Διακήρυξη).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo