Προμήθεια: α) ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχήματος του Δ.Β.Α. Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778) β) ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχήματος του Δ.Β.Α. Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχήματος του Δ.Β.Α. Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778) β) ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή οχήματος του Δ.Β.Α. Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo