Προμήθεια προστατευτικών για σωλήνες διαφόρων διατομών και γωνίες σκαλοπατιών και των υλικών τοποθέτησής τους για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια προστατευτικών για σωλήνες διαφόρων διατομών και γωνίες σκαλοπατιών και των υλικών τοποθέτησής τους για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021).
decrescendo