Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών, επισκευής κλιματιστικών (a/c) τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 6326 (Δ.Α. 1779), ΚΗΙ 6329 (Δ.Α. 1777) και ΚΗΙ 6626 (Δ.Α. 1861)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών, επισκευής κλιματιστικών (a/c) τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 6326 (Δ.Α. 1779), ΚΗΙ 6329 (Δ.Α. 1777) και ΚΗΙ 6626 (Δ.Α. 1861), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo