Εκτέλεση τμηματικών υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής συστημάτων ασφαλείας - λήψη & παρακολούθηση σημάτων των συστημάτων συναγερμού των κτηρίων του Δ. Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση τμηματικών υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής συστημάτων ασφαλείας δηλ. συναγερμού, πυρανίχνευσης, ανίχνευσης φυσικού αερίου, αυτόματης πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος) καθώς και η λήψη - παρακολούθηση σημάτων των συστημάτων συναγερμού των κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021-2022με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo