Προμήθεια γαντιών και μασκών μιας χρήσης, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΒ7ΟΡΙΑ-ΙΙΞ) Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια γαντιών και μασκών μιας χρήσης, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo