Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α., με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) και ΧΥΖ 006 (Δ.Α. 2061)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α., με αριθμούς κυκλοφορίας: ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) και ΧΥΖ 00(Δ.Α. 2061), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

decrescendo