Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021-2022, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31 κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με τρεις οικονομικούς φορείς από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού - Προσωπικού του Δ.Β.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo