Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της PEUGEOT, δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 5607 (Δ.Α. 2497) και ΚΗΗ 5606 (Δ.Α. 2498)

 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της PEUGEOT, δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 5607 (Δ.Α. 2497) και ΚΗΗ 5606 (Δ.Α. 2498), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo