Προμήθεια 7 (επτά) επιπλέον αδειών χρήσης του προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια 7 (επτά) επιπλέον αδειών χρήσης του προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού-Προσωπικού του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,  με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να ευρίσκεται εντός της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo