Προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή σε εξωτερικό συνεργείο, του οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Mercedes Vito με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 2698 (Δ.Α. 1476)

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή σε εξωτερικό συνεργείο, του οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Mercedes Vito με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 2698 (Δ.Α. 1476),με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των άρθρων, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo