Παροχή υπηρεσιών: Α) απολύμανσης, Β) απεντόμωσης, Γ) απεντόμωσης (ψύλλους, κοριούς, ψώρα) και Δ) μυοκτονίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο κάθε Κατηγορίας, (υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να μην υπερβαίνουν τις τιμές των άρθρων), για την παροχή υπηρεσιών: Α) απολύμανσης στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Β) απεντόμωσης Γ) απεντόμωσης (ψύλλους, κοριούς, ψώρα) με εναλλακτικές μη τοξικές μεθόδους Δ) μυοκτονίας και η προμήθεια δολωματικών σταθμών, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με αριθμ.. πρωτ. 9722/04-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009028179 2021-08-04) Διακήρυξη.

ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ (Σε μορφή PDF και XML)

decrescendo