Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για προγραμματισμένη συντήρηση (service) δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 5607 (Δ.Α. 2497) και ΚΗΗ 5606 (Δ.Α. 2498)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για προγραμματισμένη συντήρηση (service) δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT, με αριθμούς κυκλοφορίας  ΚΗΗ 5607 (Δ.Α. 2497) και ΚΗΗ 5606 (Δ.Α. 2498), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των κατηγοριών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo