Προμήθεια Swab protein tests (τεστ ελέγχου υγιεινής επιφανειών) για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων παρασκευής τροφίμων (Μαγειρείων Α΄ και Β΄) του Δ.Β.Α.

ο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί προμήθεια Swab protein tests (τεστ ελέγχου υγιεινής επιφανειών) για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων παρασκευής τροφίμων (Μαγειρείων Α΄ και Β΄) του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo