Επαναληπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για το Γιατρό Εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Δ.Β.Α.

 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επαναληπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για το Γιατρό Εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Δ.Β.Α. για το οικονομικό έτος 2021. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo