Παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής εργαστηριακών - διερευνητικών ελέγχων για τον έλεγχο ποιότητας υλικών και ανίχνευσης οπλισμού Φέροντα Οργανισμού σε κτίρια Ιδιοκτησίας ή Παραχωρημένα στο Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής εργαστηριακών - διερευνητικών ελέγχων για τον έλεγχο ποιότητας υλικών και ανίχνευσης οπλισμού Φέροντα Οργανισμού σε κτίρια Ιδιοκτησίας ή Παραχωρημένα στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo