Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης (ψύλλους, κοριούς, ψώρα) στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης (ψύλλους, κοριούς, ψώρα) στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την ανάδειξη μειοδότη, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με αριθμ. 4635/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008487945 2021-04-19).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo