Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για τη συγκρότηση:

Α) Τριμελούς επιτροπής  ενστάσεων, κατόπιν κληρώσεως, για την εξέταση των προβλεπόμενων εντάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δ.Β.Α στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Φ.ΕΚ 147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε) άρθρο 221 όπως ισχύει αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών έτους 2021.

Β) Τριμελών επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατόπιν κληρώσεως κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/20016 Φ.Ε.Κ. 147 /Α/ /08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε) άρθρο 221 όπως ισχύει έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α.  καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Γ) Τριμελών επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατόπιν κληρώσεως κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/20016 Φ.Ε.Κ. 147 /Α΄ /08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε) άρθρο 221 όπως ισχύει έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Δ) Τριμελών Επιτροπών, κατόπιν κληρώσεως, για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ’’, άρθρο 221,όπως ισχύει, έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών. 

Ε) Τριμελών Επιτροπών, κατόπιν κληρώσεως, παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών  και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ’’, άρθρο 221, όπως ισχύει αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών έτους 2021 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Tο Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 09η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

decrescendo