Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α. με αρ. κυκλοφορίας ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061) και ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) τα οποία έχουν ήδη παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή δύο (2) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α. με αρ. κυκλοφορίας ΧΥΖ 0006 (Δ.Α. 2061) και ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) τα οποία έχουν ήδη παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την επαναληπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο κάθε κατηγορίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo