Προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και την παροχή υπηρεσιών, για την επισκευή σε εξωτερικό συνεργείο δίκυκλου οχήματος του Δ.Β.Α., Kawasaki - Blitz με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΤ 750 (Δ.Α. 2317)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών, αναλωσίμων και την παροχή υπηρεσιών, για την επισκευή σε εξωτερικό συνεργείο δίκυκλου οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Kawasaki - Blitz με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΤ 750 (Δ.Α. 2317), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο της κατηγορίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo