Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 124/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΓΑΟΡΙΑ-ΟΩΣ) Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 – 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo