Προμήθεια γαντιών μιας χρήσης latex, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού, με το σκοπό την προάσπιση της υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών στους Π.Σ. και των εργαζομένων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 121/2020 (ΑΔΑ: 609ΚΟΡΙΑ-ΡΒΖ) Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια γαντιών μιας χρήσης latex, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού, με το σκοπό την προάσπιση της υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και των εργαζομένων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo