Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών πυρασφάλειας - πυρόσβεσης στον Π.Σ. 5Δ.Κ. Δημ. Ράλλη 8 - Αθήνα, του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ειδών πυρασφάλειας - πυρόσβεσης στον Π.Σ. 5Δ.Κ. Δημ. Ράλλη 8 - Αθήνα, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, προς συμπλήρωση της υπάρχουσας εγκατάστασης πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Π.Υ. μελέτη (αρ. πρωτ. Π.Υ. : 16637/Φ.701.25/08-09-2016) και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας  στοιχείο απαραίτητο για την άδεια λειτουργίας του εν λόγω Π.Σ. και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), για το σύνολο του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo