Προμήθεια 13 επιπλέον αδειών τ. χρήσης, Domain Name και SSL, Υπηρεσίες πρόσθετης λειτουργικότητας ψηφιακής υπογραφής και Εκπαίδευση 48 ατόμων στη βασική χρήση, της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 19161/26-10-2020 (ΑΔΑ:Ω1ΝΗΟΡΙΑ-4ΔΠ) Απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην Α) προμήθεια 13 (δεκατριών) επιπλέον αδειών ταυτόχρονης χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», B) προμήθεια και παραμετροποίηση domain name και SSL, για δύο έτη, για τη διαδικτυακή εφαρμογή του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», Γ) εκτέλεση υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης - παραμετροποίησης πρόσθετης λειτουργικότητας που αφορά την ψηφιακή υπογραφή στο σύστημα «ΠΑΠΥΡΟΣ» και Δ) εκπαίδευση 48 ατόμων στη βασική χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», συνολικής διάρκειας 8 (οκτώ) ωρών, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo