Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., για την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και των εργαζομένων του Δ.Β.Α.

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών: Α) απολύμανσης στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Β) απεντόμωσης και Γ) μυοκτονίας, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., για την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και των εργαζομένων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021, για την ανάδειξη μειοδότη, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με αριθμ. 18330/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007494203 2020-10-16) Διακήρυξη.

decrescendo