Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορικών μέσων και κτιρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση υπηρεσιών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με αριθμ. πρωτ. 18153/15-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007483068 2020-10-15).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

decrescendo